Chuẩn mực thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đã cấm hành Thông số 31/2024/TT-BTC ban hành Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về Thu thập và phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá.

Các nhà tư vấn đang nỗ lực thoát khỏi thị trường chứng khoán

 

Theo  thông tư , thu thập thông tin về tài sản được xác định giá được yêu cầu bắt buộc khi thực hiện xác định giá tài sản. Việc thu thập thông tin phải khách quan, thực tế, phải có hệ thống đúng, phù hợp với tài sản xác định giá, mục đích xác định giá trị, cơ sở xác định giá trị và phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp pháp xác định giá tại các chuẩn xác định giá Việt Nam do Bộ Tài chính chính ban hành.

Thông tin cần thu thập về bao tài sản được xác định giá bao gồm thông tin về các đặc tính pháp lý, kinh tế – kỹ thuật, thông tin về thị trường và các thông tin khác liên quan đến giá tài sản được xác định.

Trường hợp xác định giá trị tài sản là tài sản có quyền, tài sản hình thành trong tương lai, cần thu thập thông tin về quyền sở hữu xác thực và hình thành các tài sản này, về quy trình sử dụng đất, xây dựng kế hoạch (nếu có) các cơ quan có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật liên quan.

Nguồn thu thập thông tin

Các nguồn thông tin thu thập về tài sản được xác định giá bao gồm:

Thông tin do tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá cung cấp thể hiện đặc pháp lý (như quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền khai thác, quyền quản lý và các quyền khác liên quan đến tài sản), đặc điểm kinh tế – kỹ thuật (bao gồm quá trình sử dụng, vận hành, khai thác, sửa chữa và nâng cao tài sản) và các thông tin khác liên quan đến tài sản được xác định giá (nếu có). Tổ chức, cá nhân yêu cầu xác định giá cam kết về tính chính xác và trung thực của các thông tin này;

Thông tin từ kết quả khảo sát hiện tại về giá tài sản đã được xác minh; Thông tin từ các chuyên gia, giám đốc tổ chức, tư vấn thiết kế, kỹ thuật và tổ chức, những cá nhân khác có kiến ​​thức và kinh nghiệm hiểu biết về tài sản thẩm định giá (nếu có);

Thông tin từ khảo sát kết quả, thu thập thông tin về thị trường và các chủ đề có thể tham gia thị trường của giá tài sản được xác định; Thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia về giá, thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Các nguồn thông tin khác (nếu có).

Nguồn thu thập thông tin cần được nêu rõ trong lý do đính kèm giá được xác định sơ bộ và đánh giá mức độ phù hợp của nguồn thông tin này với yêu cầu tài sản được xác định giá đã được xác minh.

Phân tích thông tin

Nội dung thông tin phân tích phải được hiển thị trong báo cáo xác định giá. Trong quá trình phân tích thông tin, có thể đưa ra những thiết bị giả, thiết bị đặc biệt; nội dung về giả thiết kế, giả thiết kế đặc biệt thực hiện theo các quy định tại Chuẩn xác định giá Việt Nam về phạm vi công việc.

Các thông tin được thu thập được phân tích theo nội dung nhóm sau:

Phân tích các thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân yêu cầu xác định giá; giá xác định mục tiêu; định giá thời điểm; cơ sở pháp lý để xác định giá; cơ sở giá trị của giá được xác định;

Phân tích các thông tin về đặc điểm pháp lý, kinh tế – kỹ thuật của tài sản được xác định giá; Phân tích các thông tin về trường của tài sản được xác định giá; Phân tích về việc sử dụng tài sản tốt nhất và có hiệu quả nhất (chỉ áp dụng cho tài sản là bất động sản).

Sử dụng ứng dụng tốt nhất và có kết quả hiệu quả nhất của tài sản đạt được mức độ hữu dụng tối đa có thể được phép về mặt pháp lý, về kinh tế – kỹ thuật, về tài chính trong những hoàn cảnh kinh tế – xã hội thực tế phù hợp và mang lại giá trị cao nhất cho tài sản.

Sử dụng lợi ích tốt nhất và hiệu quả nhất của tài sản có thể tiếp tục sử dụng tài sản cho mục tiêu hiện tại hoặc mục tiêu khác thay thế; do đó, cần phân tích và trình bày các lập luận chứng minh về khả năng sử dụng tài sản cho phù hợp với các yếu tố pháp lý, kinh tế – xã hội và tài chính để xác định sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất của tài sản.

Thông tin này có hiệu lực thi hành từ ngày 7/1/2024.


Thm đnh giá BIG Vit Nam