Thẩm định giá tài nguyên

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Quy trình thẩm định giá tài nguyên

tham dinh gia khoang san

Xác định tổng quan về nguồn tài nguyên cần thẩm định giá và loại giá trị làm cơ sở thẩm định giá.

Xác định khách hàng, yêu cầu của khách hàng, những người sử dụng kết quả thẩm định giá          

Đặc điểm cơ bản về pháp lý, kinh tế kỹ thuật của nguồn tài nguyên cần thẩm định giá          

Những giả thiết và những điều kiện hạn chế          

Mục đích thẩm định giá, Thời điểm thẩm định giá          

Xác định nguồn dữ liệu cần thiết cho máy chủ để thẩm định giá công việc          

Quyền và nghĩa vụ của thẩm định viên theo hợp đồng thẩm định giá          

Xác định cơ sở giá trị của thẩm định giá          

 

Lập kế hoạch thẩm định giá

Xác định tài liệu thu thập về thị trường và các nguồn tài liệu phải đảm bảo đáng tin cậy và được kiểm tra.          

Xác định các yếu tố cung cấp cầu thích hợp với chức năng, các đặc tính và các quyền gắn liền với nguồn tài nguyên và đặc điểm thị trường          

Xây dựng tiến trình nghiên cứu, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu thông tin          

Lập đề cương kế hoạch thực hiện công việc thẩm định giá          

Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin

Cần phải chụp ảnh nguồn tài nguyên một cách tổng quát và chi tiết làm cơ sở lưu trữ hồ sơ thẩm định giá          

Về tính toán lý thuyết của nguồn tài nguyên          

Về cung cầu trong nước, ngoài nước, các lực lượng tham gia thị trường, động thái người mua, người bán tiền năng.          

Liên quan đến sản lượng khai thác, đơn giá bán một đơn vị tài nguyên, doanh thu, chi phí, lãi suất, thu nhập, vv…          

Phân tích thông tin

Phân tích thông tin từ khảo sát thực tế hiện trường nguồn tài nguyên          

Phân tích việc sử dụng tốt nhất và tối ưu của nguồn tài nguyên          

Phân tích các đặc tính của thị trường nguồn tài nguyên xác thực          

Phân tích về khách hàng          

Phân tích ý nghĩa về mặt kinh tế của nguồn tài nguyên thời điểm hiện tại và tương lai          

Phân tích vấn đề môi trường và tính bền vững trong khai thác nguồn tài nguyên          

Lập báo cáo thẩm định giá

Báo cáo thẩm định giá :          

Chứng thư thẩm định giá          

_______________