Thẩm định giá phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Bản nghe tại đây
Getting your Trinity Audio player ready...

Thẩm định giá trị của phương tiện tải xuống đã được sử dụng

Thẩm định giá trị tải xuống của phương tiện tiện ích là ước tính về giá trị của chủ sở hữu tài sản cụ thể bằng cách sử dụng công thức tiền tệ cho một mục tiêu đã được xác định rõ ràng trong các điều kiện của một trường được xác định rõ nhất đối với các phương tiện đó pháp phù hợp. 

Thẩm định phương tiện vận tải đã qua sử dụng

Thẩm định giá trị tải xuống của phương tiện sử dụng

Tại sao nên xác minh việc tải tiện ích bằng phương tiện này?

Môi trường phương tiện vận chuyển đã được sử dụng là một thị trường rất phức tạp do các loại phương tiện tiện ích, mô hình phong phú bao xe nhập khẩu, xe lắp ráp trong nước, xe tự chế, cải thiện hoặc đã được nâng cấp ( độ) nên có chất lượng, tỷ lệ chất lượng còn lại của phương tiện không đồng đều, khó có sản phẩm để so sánh. Giá cả trường đối với phương tiện truyền thông tải xuống được sử dụng cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi khả năng nhập, khả năng, năng lượng tăng tốc trong nước của xe nhập khẩu hoặc mức độ thu nhập cá nhân trong xã hội. Chịu ảnh hưởng của giao thông tiện ích, vận hành tải mới nên thị trường phương tiện giao thông vận tải đã qua sử dụng cũng chịu những yếu tố yếu tố sản xuất ảnh hưởng xuất phát từ sự cẩn thận của Nhà nước như thuế nhập khẩu, lệ phí trước bài báo, giá nhiên liệu…

Phương pháp trong quá trình sử dụng phương tiện vận chuyển phương tiện định giá đã được xác minh:

– Phương pháp thu nhập (phương pháp đầu tư hoặc phương pháp vốn hóa hóa) .

– Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp

– Phương pháp chi phí 

– Phương pháp lợi nhuận/phương pháp toán toán

– Phương pháp phân tích kinh doanh/phát triển giả định

Mục đích đã xác định mục đích tải xuống phương tiện vận chuyển đã qua sử dụng:

– Mua bán, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, vay ngân hàng.

– Bảo hiểm và bồi thường tài sản

– Tính toán và tính toán sổ kế toán, báo cáo tài chính.

– Đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hoá.

– Công việc thiết kế tài chính

– Xác định giá trị đầu tư.

– Other target item

_______________